ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลท่าประจะ

ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่”

21/1 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์/โทรสาร :075-380-489 อีเมล : saraban_05800710@dla.go.th
หรือ office@thapaja.go.th