งบรายจ่ายประจำปี

16 มกราคม 2567 ประกาศรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566
20 ธันวาคม 2565 ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2565
17 มกราคม 2565 รานงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕
27 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-เรื่องการรับ-จ่ายเงิน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.๒๕๖๔
27 ตุลาคม 2564 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน-ประจำไตรมาส-ที่-๑-๒๕๖๕
27 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-เรื่อง-การรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
27 ตุลาคม 2564 การรับ-จ่ายเงิน-ของเทศบาลตำบลท่าประจะ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564
9 กรกฎาคม 2564 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ประจำไตรมาส-ที่-๔-๒๕๖๔ – รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ประจำไตรมาส-ที่-๔-๒๕๖๔
2 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2564 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
8 ตุลาคม 2563 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
1 2