คณะผู้บริหาร

ชื่อ : นายนิตย์ แก้วขุนราม

ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรี

โทรศัพท์  : 080-398-5590


ชื่อ : นายน้อย ชิตศักดิ์สกุล

ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี

โทรศัพท์  : 084-193-7057


ชื่อ : นายจารุพัฒน์ คงหอม

ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี

โทรศัพท์  : 081-894-0363


ชื่อ : นายพิศณุ ทองสง

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โทรศัพท์  : 081-721-3409

 


ชื่อ : นางภรทิพย์ ดีทอง

ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทรศัพท์ : 080-038-9078