ข้อเสนอแนะความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง