แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต

27 กันยายน 2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
7 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
9 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
30 กันยายน 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
9 สิงหาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลท่าประจะ รอบ 12 เดือน
28 เมษายน 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
8 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
8 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
10 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปี 2563
23 ตุลาคม 2563 รายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลท่าประจะ
1 2