แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต

10 มิถุนายน 2567 รายงารายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน
4 ตุลาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
10 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 กันยายน 2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
7 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
9 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
30 กันยายน 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
9 สิงหาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลท่าประจะ รอบ 12 เดือน
28 เมษายน 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1 2