งานบุคคล

30 ตุลาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง
25 ตุลาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง
3 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
28 กันยายน 2566 ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่25 กันยายน2566
27 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
21 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์-เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทัวไป
29 สิงหาคม 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
9 มิถุนายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
6 มิถุนายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้และความสามารถทั่วไป (ภาคก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะทาง (ภาคข.) ของผู้เข้ารับสมัครการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่ง สายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
27 เมษายน 2566 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
1 2 3