งานบุคคล

19 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการและเลือกสรรเป็นพนักงาน
12 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ
7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
31 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลเรื่อง-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วันเวลาและสถานที่ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕
7 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
18 เมษายน 2565 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
17 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
7 พฤษภาคม 2564 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
1 มีนาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง