งานบุคคล

22 มีนาคม 2567 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท่ีว่าง
30 ตุลาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง
25 ตุลาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง
3 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1 ตุลาคม 2566 แผนอัตรากำลัง-3-ปี-เทศบาลตำบลท่าประจะ67-69
1 ตุลาคม 2566 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569
1 ตุลาคม 2566 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ของเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
28 กันยายน 2566 ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่25 กันยายน2566
27 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
21 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์-เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทัวไป
1 2 3 4