การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

11 เมษายน 2567 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
20 เมษายน 2566 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
8 เมษายน 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าประจะร่วมกับอำเภอชะอวด ได้จัดทำเวทีประชาคมเพื่อสร้างการรับรู้ พร้อมชี้แจงแผนงาน/โครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลตำบล
8 เมษายน 2565 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลท่าประจะโดยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยแหยง เพื่อรับฟังหาการบริหารจัดการน้ำ และร่วมพิจารณาในการโอนการบริหารกิจการประปาให้เทศบาลตำบลท่าประจะ