การบริการพื้นฐาน

ด้านการบริการพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม
ถนนลูกรัง 19 สาย ระยะทาง 21.8 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง 4 สาย ระยะทาง 15 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีต 4 สาย ระยะทาง 3.33 กิโลเมตร
ถนนหินคลุก 13 สาย ระยะทาง 23.31 กิโลเมตร

การโทรคมนาคม
โทรศัพท์สาธารณะ 4 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำคลอง 4 สาย
บึง หนอง อื่นๆ 1 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย 21 แห่ง
สระน้ำ 2 แห่ง