กองช่าง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง

นายช่างโยธา


นายวรวุฒิ หนูมาก

นายช่างเขียนแบบ


นางสาวมนทิรา ศิริชุม 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวฐิติกัญญ์ ชูถนอม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชัยณรงค์ คุ้มกุมาร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายรงค์ณฤทธิ์ แก้ววิเขียร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ว่าง


นายสานิตย์ อักษรเงิน

พนักงานจ้างทั่วไป