กองคลัง


นางพรรณี ศรีจริต
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางเสาวภา ชูถนอม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวกมลทิพย์ เที่ยงสนิท

นักวิชาการพัสดุ


นางประไพศรี ยะวิเชียร
เจ้าพนักงานธุรการ


นายหิรัณย์ พรหมทอง
ผช.ลูกมือช่าง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ


น.ส.ปทิตตา บุญวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางกรรณิการ์ แก้วสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวสรัญญรัตน์ แดงเดช
พนักงานจ้างทั่วไป

    นางสาวนุชจรีย์ สุขปลอด
พนักงานจ้างทั่วไป