กองคลัง


นางพรรณี ศรีจริต
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายณรงค์ฤทธิ์ เจ้หนูด้วง
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางเสาวภา ชูถนอม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวกมลทิพย์ เที่ยงสนิท

นักวิชาการพัสดุ


นางประไพศรี ยะวิเชียร
เจ้าพนักงานธุรการ


นายหิรัณย์ พรหมทอง
ผช.ลูกมือช่าง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ


น.ส.ปทิตตา บุญวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางกรรณิการ์ แก้วสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วมณี
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสุดารัตน์ ปิยราช
พนักงานจ้างทั่วไป