ชื่อ - นามสกุล :นายนิคม สุขราม
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2