ชื่อ - นามสกุล :นายประจวบ สรรพสมบูรณ์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : เลขานุการสภา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการสภา