ชื่อ - นามสกุล :นายสานนท์ ณ นคร
ตำแหน่ง :ประธานสภา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภา