ชื่อ - นามสกุล :น.ส.รัชนี เพ็ชรคง
ตำแหน่ง :ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผช.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ