ชื่อ - นามสกุล :นางสาวแก้วมณี รักด้วง
ตำแหน่ง :ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ