ชื่อ - นามสกุล :นายวีระศักดิ์ นาคกรด
ตำแหน่ง :ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผช.จพง.พัฒนาชุมชน